Cennik

 UCHWAŁA NR X/91/2011

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 


w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich przewozach pasażerskich


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984,  Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806,  z  2003 r. Nr 80, poz. 717  i Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,  poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118,  poz. 989,  z  2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309 oraz  z 2011 r.  Nr 5,  poz. 13,   Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich przewozach pasażerskich – zgodnie z ust. 2 i 3.
2. Ceny biletów na przejazd, o których mowa w ust. 1, wynoszą: 

1) jednorazowy normalny                             - 2,40 zł;

2) jednorazowy ulgowy 50%                         - 1,20 zł;

3) miesięczny normalny na jedną linię        - 68,00 zł;

4) miesięczny ulgowy 50% na jedną linię    - 34,00 zł;

5) miesięczny normalny na dwie linie         - 78,00 zł;

6) miesięczny ulgowy 50% na dwie linie      - 39,00 zł.


3. Cena biletu na przewóz:

1) bagażu przekraczającego sumę wymiarów (wysokość - szerokość - głębokość) 120 cm;

2) większych psów, które nie są trzymane na rękach- równa jest cenie biletu jednorazowego normalnego.


§ 2.  

Nie pobiera się opłat za przewóz:

1) bagażu ręcznego nieprzekraczającego sumy wymiarów określonej w § 1 ust. 3 pkt 1;

2) małych zwierząt w klatkach nieprzekraczających sumy wymiarów określonej w § 1 ust. 3 pkt 1, kotów i małych psów trzymanych na rękach;

3) wózków dziecięcych;

4) psów będących pomocą dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

5) wózków inwalidzkich, z których korzystają osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności.


§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIX/138/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie cen za komunalne usługi przewozowe transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej wykonywane przez Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 
                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                              mgr Józef  Leszczyk

Mapa miasta

Galeria

Pogoda

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.